Strony związane z hasłem 'Omron':

 • Falownik L100 »

  Po ukończeniu pewnych robót w sieci miejscowej, jak budowa kanalizacji, linii kablowej lub linii napowietrznej, następuje ich odbiór. Polega on na oględzinach wykonanego obiektu, porównaniu jego danych z dokumentacją projektową i sprawozdawczą oraz na dokonaniu odpowiednich pomiarów sprawdzających. Pomiary dokonywane na łączach telefonicznych powinny dać wyniki odpowiadające co najmniej minimalnym wymaganiom stawianym im przez eksploatację. W tabl. 24 zestawiono właściwości elektryczne normalnych torów kabli miejscowych, podane dla pętli o długości 1 kilometra. Jeżeli wykonana budowa nie wykazuje poważniejszych braków, to po usunięciu stwierdzonych drobniejszych usterek zostaje ona przekazana do ruchu. Wszystkie czynne urządzenia telefoniczne sieci miejscowej powinny być utrzymywane w należytym stanie, zapewniającym abonentom możność ich użytkowania bez przerw lub innych przeszkód.

  Data dodania: 02 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Serwis falowników LG »

  Zawieszanie kabla odbywa się w sposób następujący. W odległości 10 metrów od pierwszego słupa ustawia się na kozłach bęben z kablem. Do niego przeprowadza się od wierzchołka tego słupa pomocniczą linkę nośną, po której będą się posuwać do góry wieszaki w postaci opasek zawieszonych na haczykach. Opaski te robotnicy będą bieżąco nakładali na kabel i umocowywali do niego w miarę jego odwijania z bębna i ciągnięcia go linką przeciągową. Koniec kabla połączony jest za pomocą pończochy kablowej z linką przeciągową, którą ciągnie winda ustawiona przy drugim końcu odcinka linii. Po założeniu na opaski haczyków ślizgających się po lince nośnej kabel posuwa się wzdłuż tej linki wisząc na niej. W miarę zbliżania się poszczególnych wieszaków do punktów wsporczych linki nośnej na słupach, umieszczeni na tych słupach robotnicy odczepiają haczyki od linki przed wspornikiem i zakładają je na nią ponownie za wspornikiem. Podczas całej tej pracy należy uważać, aby nie uszkodzić kabla.

  Data dodania: 02 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • falowniki ODE »

  Wydajność lampy fluorescencyjnej jest około 3 do 4 razy większa od zwykłych żarówek. Około 20% energii zamienia się na energię promienistą w części widzialnej, a 80% energii zamienia się na energię cieplną i promienistą w części niewidzialnej. Barwa światła jest zazwyczaj zbliżona do światła dziennego. Lampy fluorescencyjne są znacznie trwalsze i czas ich palenia się dochodzi do 2500— 3000 godzin. Wadą ich jest znaczny koszt oraz efekt stroboskopowy. Aby tego uniknąć należy lampy włączać w różne fazy, lub dawać kondensatory powodujące przesunięcie fazy jednej lampy w stosunku do drugiej. Współczynnik mocy lampy bez kondensatora wynosi około 0, 6. Na pracę lampy ma wpływ także otaczająca temperatura. Najlepszy punkt pracy lampy wypada przy temperaturze otoczenia 20 do 25 °C. Przy podwyższeniu temperatury otoczenia ponad 30°C, ciśnienie par rtęci wewnątrz lampy rośnie i sprawność lampy maleje. Lampy jarzeniowe. Lampy jarzeniowe są lampami o wyładowaniu łukowym, przy czym zależnie od środowiska wytwarzającego promieniowanie dzielą się na lampy rtęciowe i sodowe.

  Data dodania: 02 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Serwis LG »

  Urządzenia stacyjne zabezpieczane są przez odpowiednie zespoły ochronnikowe na wszystkich przewodach wprowadzanych do centrali, zarówno napowietrznych, jak kablowych. Zespoły te mogą być zmontowane na listwach mocowanych do stojaków przełączalni. Zawierają one zwykle odgromniki metalowe i próżniowe oraz bezpieczniki. W urządzeniach rozdzielczych na sieci, t j. w szafkach, skrzynkach i puszkach kable zakończa się głowicami kablowymi. Są to też szczelne pudła żeliwne, różniące się jednak od głowic stacyjnych kształtem i brakiem zabezpieczeń. Stosujemy głowice kablowe o pojemności 10, 20, 30, 40, 50, 60 i 100 par. Wszystkie one mają podobne kształty, różnią się między sobą tylko wymiarami. Żyły kabli rozdzielczych łączy się w szafkach z żyłami kabli magistralnych przy użyciu krosówki. Są to giętkie kabelki dwu-żyłowe miedziane o średnicy żył 0, 7 mm, w izolacji jedwabnej, gumowej lub igelitowej.

  Data dodania: 02 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Sterowniki silników dc »

  Układ elektryczny składa się z 2 obwodów, obwodu ładowania złożonego z prądnicy prądu stałego G i kondensatora C, oraz obwodu wyładowania złożonego z kondensatora C, elektrody roboczej 1 oraz elektrody przedmiotu obrabianego 2. W czasie, gdy elektrody 1 i 2 są od siebie oddalone następuje ładowanie kondensatora z prądnicy. Elektroda robocza 1 jest wprawiana w ruch drgający przez odpowiedni mechanizm, dzięki czemu występuje okresowe stykanie się i odsuwanie elektrody roboczej od przedmiotu obrabianego. W chwili, gdy elektroda robocza zetknie się z przedmiotem obrabianym 2 następuje wyładowanie kondensatora, prąd wyładowania zaś stapia cząstki metalu w miejscu zetknięcia. Proces odrywania metalu od anody i przenoszenia go do dielektryka był opisany poprzednio. Czas wyładowania kondensatora jest znacznie krótszy niż czas zetknięcia się elektrod, wobec czego w czasie od zaniku prądu wyładowania kondensatora do chwili usunięcia elektrod, przez miejsce styku płynie prąd z prądnicy, nagrzewając miejsce styku. W szereg z katodą włączony jest w obwód prądnicy opornik R, służący do ograniczenia prądu do wartości, przy której nie zachodzi obawa powstania trwałego łuku przy odsuwaniu od siebie elektrod. Po odsunięciu przez mechanizm wibracyjny elektrody roboczej od obrabianego przedmiotu następuje ponowne ładowanie kondensatora, który znów się rozładuje w chwili, gdy elektrody zetkną się ponownie. Mechanizm wykonujący wibracje przesuwa poza tym elektrodę roboczą w miarę jak postępuje pogłębianie otworu.

  Data dodania: 02 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Vacon NXP falownik »

  Do zawieszania stosuje się kable TKM z powłoką ołowianą' wzmocnioną przez dodanie do ołowiu 1% cyny, kadmu lub antymonu, co zwiększa odporność tej powłoki na wpływy atmosferyczne i działania mechaniczne. Zawiesza się kable o pojemności od 10 do 150 par. Kable do 30 par wiesza się na drucie stalowym o średnicy 5 mm, wytrzymującym naciąg 1500 kG. Kable grubsze zawiesza się na linkach stalowych, a mianowicie: kable od 40 do 60 par — na lince o wytrzymałości 3000 kG (linka z 7 drutów o średnicy 2, 3 mm), kable od 80 do 150 par — na lince o wytrzymałości 5000 kG (linka z 7 drutów o średnicy 3 mm). Do mocowania kabli stosuje się kilku rozmiarów opaski z blachy aluminiowej, które podwiesza się do linki na odpowiednich haczykach z drutu stalowego. Opaski te umieszcza się na kablu w odstępach 30-50 cm mocując je miedzianym drutem wiązałkowym 1, 5 mm przez dwukrotne owinięcie dokoła kabla.

  Data dodania: 02 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • falowniki SMD »

  Porowatość można również uzyskać za pomocą sproszkowanych domieszek palnych, jak np. opiłki drzewne, korek, węgiel drzewny, torf itp. dodawanych do mieszaniny szamotu z gliną. Przy wypalaniu uformowanej masy domieszki te spalają się pozostawiając po sobie pory. Wyroby szamotowe porowate wytwarza się zwykle jako kształtki proste (prostopadłościenne) czyli prostki. Diatomit zwany także ziemią okrzemkową. (nazwa handlowa: termolit), jest materiałem termoizolacyjnym utworzonym ze skamieniałych szczątków drobnych wodorostów (diatomów) o mikroskopijnie porowatej budowie, których głównym Składnikiem jest Si02. Zwiększenie porowatości diatomitu uzyskuje się za pomocą domieszek palnych podobnie jak w wyrobach szamotowych porowatych. Najlepsze wyniki daje domieszka korka bądź węgla drzewnego, jednak w celu zmniejszenia kosztu materiału i ułatwienia produkcji używa się zwykle opiłek drzewnych. Wyroby w postaci kształtek prostych (prostek) bądź w postaci sproszkowanej jako zasypka do budowy warstwy termoizolacyjnej ścian komory grzejnej pieców elektrycznych.

  Data dodania: 02 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki Micromaster »

  Konserwacja sieci kablowej polega na bieżącym dokonywaniu pomiarów elektrycznych łączy i sprawdzaniu dobroci komunikacji telefonicznej oraz na usuwaniu stwierdzonych uszkodzeń. Sprawdzanie jakości łączy abonentowych może się odbywać tylko za zgodą abonentów. Badanie uszkodzonych obwodów telefonicznych i określenie rodzaju i miejsca uszkodzenia za pomocą urządzeń kontrolnych należy do obowiązków obsługi technicznej centrali. W mniejszych centralach, gdzie brak jest urządzeń kontrolnych, badanie uszkodzonego obwodu abonentowego ogranicza się do sprawdzenia łącza w obrębie centrali i do próbnego wywołania abonenta. Stwierdzone uszkodzenia wpisuje się do Wykazu uszkodzeń łącza abonentowego, jaki się prowadzi dla każdego łącza we wszystkich centralach automatycznych oraz w większych centralach ręcznych o pojemności ponad 100 numerów. W razie zgłoszenia przez abonenta uszkodzenia telefonu sprawdza się przede wszystkim, czy nie zachodzi tu uszkodzenie obwodu w obrębie centrali; jeżeli nie — dokonuje się próby wywołania abonenta. Gdy ta próba nie da wyniku, przeprowadza się pomiar uszkodzonego łącza ustalając w ten sposób rodzaj i miejsce uszkodzenia. Następnie monter udaje się na miejsce uszkodzenia i po jego usunięciu zgłasza się telefonicznie do centrali, która sprawdza działanie łącza. W mniejszych centralach badanie i usuwanie uszkodzeń należy do miejscowego montera. Małe centrale, bez montera zgłaszają uszkodzenie nadzorowi teletechnicznemu, który przeprowadza jego usunięcie.

  Data dodania: 02 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki FC300 »

  Od puszki wyprowadza się po ścianie kabelki instalacyjne. Stosuje się tu kabelki 1-parowe lub 2-parowe obołowione, w miejscach zaś suchych — również kabelki w powłoce igelitowej. Kierunek przebiegu kabli instalacyjnych powinien być poziomy lub pionowy, nigdy zaś ukośny, gdyż sprawiałoby to nieestetyczne wrażenie. Kabelek mocuje się co 30 cm klamerkami i gwoździami stalowymi. Przy skrzyżowaniu kabelka z rynną lub inną rurą prowadzi się go pod nimi. Do mieszkania abonenta wprowadza się kabelek przez otwór wykonany w górnym narożniku okna, a następnie prowadzi się go możliwie ną jednym poziomie w różnych pokojach do miejsca przewidzianego na aparat telefoniczny. Należy unikać prowadzenia kabelka po listwie podłogowej, gdyż może on tam być łatwo uszkodzony. Aparat telefoniczny powinien być umieszczony w miejscu suchym i widnym, lecz nie gorącym. Aparat ścienny montuje się na wysokości 125 cm od pulpitu do podłogi, gniazdko (rozetę) aparatu biurkowego przykręca się na wysokości 1 metra do kołków drewnianych wbitych w otwory wykute w ścianie. Przy instalowaniu aparatu systemu MB skrzynkę z ogniwami dla aparatu biurkowego mocuje się na ścianie pod gniazdkiem, tuż nad podłogą, prowadząc przewód od gniazdka do skrzynki pionowo jako przedłużenie głównego doprowadzenia. Skrzynkę ogniwową dla aparatu ściennego umieszcza się blisko aparatu w takim miejscu, żeby nie przeszkadzała, ale nie pod aparatem ani nad nim, jak również nie na piecu. Aparaty przyłączone do sieci napowietrznej otrzymują ochronnik abonentowy zawierający zabezpieczenie aparatu przed przetężeniem i przepięciem.

  Data dodania: 02 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • falowniki MX2 »

  Pierwszą z tych przyczyn jest postęp światowy w rozwoju elektrotermii w ostatnich dziesięciu latach, wyrażający się w takich osiągnięciach, jak np. zastosowanie superkanthalowych elementów grzejnych w piecach oporowych wysokotemperaturowych, mieszanie indukcyjne wsadu w stalowniczych piecach łukowych, renesans elektrohydraulicznych regulatorów łuku w zmodyfikowanej postaci, zastosowanie pieców indukcyjnych tyglowych częstotliwości sieciowej, rozwój zgrzewarek pojemnościowych odcinkowych, rozszerzenie zastosowań promienników rurkowych, pojawienie się pieców elektronowych, palników plazmowych itp. Drugą przyczyną były zmiany w krajowej produkcji urządzeń elektrotermicznych i stanu elektrotermii w Polsce. W 1953 r. produkcja krajowa urządzeń elektrotermicznych ograniczała się w zasadzie do oporowych pieców komorowych; ponadto uruchomiono produkcję promienników lampowych i niektórych typów generatorów do nagrzewania indukcyjnego i pojemnościowego. Obecnie przemysł krajowy produkuje wiele odmian pieców oporowych, piece elektrodowe, piece łukowe, piece indukcyjne rdzeniowe, zgrzewarki pojemnościowe, w pełnym toku jest produkcja promienników lampowych, a ponadto rozpoczęto produkcję promienników rurkowych.

  Data dodania: 02 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki Informacje »

  Falowniki wortal techniczny. Schematy nawijania cewek biegunów głównych i komutacyjnych są zwykle jednakowe. Rysunek la, przedstawia szeregowe połączenie wszystkich cewek biegunów głównych, rysunek zaś lb — połączenie biegunów w dwie gałęzie; początki i końce uzwojeń poszczególnych biegunów są oznaczone odpowiednio literami P i K (z cyfrą oznaczającą numer bieguna); w pierwszej gałęzi znajdują się wszystkie parzyste bieguny, w drugiej — nieparzyste, tzn. w każdej gałęzi znajdują się bieguny jednakowej biegunowości; każda gałąź składa się z biegunów, połączonych szeregowo co drugi. Takie połączenia cewek biegunowych stosuje się w maszynach dużej mocy, kiedy wykonuje się połączenia równoległe uzwojeń szeregowych biegunów głównych i biegunów komutacyjnych lub połączenia szeregowe uzwojeń biegunów komutacyjnych, których obydwie gałęzie znajdują się po różnych stronach twornika.

  Data dodania: 11 12 2014 · szczegóły wpisu »
 • sklep z falownikami »

  Obróbka iskrowa metali. Obróbka iskrowa polega na odrywaniu się małych cząsteczek metalu w miejscu, w którym zachodzą wyładowania iskrowe. Jeżeli-byśmy zetknęli ze sobą dwie elektrody będące pod odpowiednim napięciem a potem je rozsunęli, to zauważymy że między elektrodami powstaje łuk elektryczny, pod wpływem którego roztopione cząsteczki metalu będą odrywane od anody i osadzane na katodzie. Zjawisko to nazywamy erozją elektryczną. Erozja anody przy obróbce iskrowej tłumaczy się tym, że przy przeskakiwaniu iskry w szczelinie powietrznej między anodą i katodą lawina elektronów bombardując anodę, nagrzewa bombardowane części jej powierzchni do temperatury około 10 000°C, na skutek czego metal na powierzchni anody roztapia się i nawet zamienia w parę. Proces ten przebiega tak szybko, że powstaje zjawisko jakby niewielkiego wybuchu, gdyż pary metalu rozprężając się momentalnie, wyrzucają z powierzchni anody roztopione cząstki metalu. Oderwane od powierzchni anody cząsteczki osiadają na katodzie i tam zastygają. W ten sposób tworzy się na anodzie krater stożkowy, na katodzie zaś odpowiedni stożek.

  Data dodania: 02 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik »

  Wyroby krzemionkowe (dynasowe) są to wyroby ogniotrwałe zawierające 92... 97% Si02, otrzymywane przez wypalanie surowców krzemionkowych o dużej zawartości Si02 (kwarcytów i piaskowców). Charakteryzują się one kwaśnym oddziaływaniem chemicznym. Stosuje się je na sklepienia stalowniczych pieców łukowych oraz na wyprawy stalowniczych pieców łukowych do procesów kwaśnych. Wyroby mulitowe są to wyroby ogniotrwałe zawierające 28% Si02, otrzymywane przez wypalanie minerałów o dużej zawartości A1203 (sylimanit, cyjanit, andaluzyt). Większą ogniotrwałość mają wyroby z mulitu topionego, otrzymywane przez stopienie boksytu i kaolinu; są one stosunkowo drogie.. Wyroby mulitowe stosuje się na wyprawy pieców indukcyjnych rdzeniowych (głównie do topienia niklu, miedzi, mosiądzu, aluminium). Wyroby mulitowe oraz wyroby z mulitu topionego stosuje się na elementy konstrukcyjne pieców oporowych wysokotemperaturowych.

  Data dodania: 02 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • naprawa falownika »

  Obróbka termo elektrolityczna (anodowo-mechaniczna). Przy obróbce termo elektrolitycznej wyzyskuje się również zjawisko erozji, jednak w odmienny sposób niż w obróbce iskrowej. Zjawisko przebiega w sposób następujący. Wyobraźmy sobie wirującą tarczę metalową z przyłożonym prętem prostokątnym, który ma być przecięty. Przy przepływie prądu stałego przez elektrodę roboczą (2) (tarczę wirującą), pręt obrabiany (1) oraz elektrolit (3), którego strumień jest skierowany między elektrodę a pręt, na powierzchni tworzy się błonka o dużym oporze elektrycznym. Ponieważ elektrody nie są idealnie gładkie, lecz posiadają zagłębienia i występy, to na skutek nierówności powierzchni elektrody roboczej i pręta opór błonki między występami jest mniejszy niż między wgłębieniami. Przy odpowiedniej gęstości prądu rzędu kilkudziesięciu A/cm2 w miejscach o mniejszym oporze wydziela się ciepło wystarczające do stopienia cząstek metalu na wystających częściach anody-pręta. Stopione cząsteczki metalu odrywają się od pręta w postaci snopa iskier. Na miejsce błonki zabieranej wraz ze stopionymi cząsteczkami przez obracającą się elektrodę-tarczę, tworzy się nowa błonka, podczas gdy w innych miejscach w tym czasie występuje stapianie metalu. Przy obróbce zgrubnej stosuje się napięcie 16 do 24 V, przy dokładnej 10 do 12 V, zaś gęstość prądu nie przekracza kilku A/cm2. Jako elektrolitu używa się wodnego roztworu szkła wodnego.

  Data dodania: 02 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • soft start »

  Systemy kanalizacji. Kanalizacja telefoniczna składa się z rur jednootworowych lub wielootworowych o długości 1 metra oraz ze studzien umieszczanych w pewnych odstępach od siebie. Zarówno rury, jak i studnie wykonuje się z betonu, przy czym rury są prefabrykowane, natomiast studnie wykonuje się na miejscu budowy. Kanalizacja systemu szwedzkiego stosuje 6 typów rur o 1, 2, 3, 7, 19 lub 37 otworach. Rury 1-otworowe mają średnicę otworu 100 mm, rury wielootworowe — 90 mm. Każdy odcinek kanalizacji bez względu na liczbę otworów jest zbudowany z jednego bloku. Przy układaniu kanalizacji z takich rur koniec jednej rury zostaje wsunięty w odpowiednie wydrążenie na końcu drugiej rury, przez co uzyskuje się wycentrowanie otworów kanalizacyjnych. Kanalizacja systemu niemieckiego stosuje tylko 4 typy rur z 1, 2, 3 lub 4 otworami o średnicy 100 mm. Chcąc zbudować kanalizację o większej liczbie otworów kładzie się kilka bloków równolegle. Do łączenia ze sobą rur przewidziano w każdej z nich dwa małe otwory, w które wsuwa się odpowiednie pręty stalowe i w ten sposób centruje otwory kanalizacyjne.

  Data dodania: 02 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Cennik falowników »

  Wyroby węglowe są to wyroby ogniotrwałe otrzymywane przez wypalanie antracytu lub koksu z dodatkiem smoły i paku jako spoiwa. Wyroby te stosuje się na wyprawy pieców oporowo-łukowych i termoelektrolizerów oraz na elementy konstrukcyjne pieców oporowych wysokotemperaturowych. Wyroby węglowe mogą pracować w atmosferze redukującej, w atmosferze utleniającej ulegają spaleniu (utlenieniu). Wyroby grafitowe są to wyroby ogniotrwałe otrzymywane przez wypalanie mieszaniny grafitu naturalnego lub elektrografitu (wytwarzanego w piecach elektrycznych) z gliną ogniotrwałą. Również można dodawać grafit do mas szamotowych otrzymując w ten sposób wyroby grafitowo-szamotowe bądź wyroby szamotowo-grafitowe w zależności od zawartości grafitu. Wyroby grafitowe stosuje się na tygle oraz elementy konstrukcyjne pieców oporowych wysokotemperaturowych. Podobnie jak wyroby węglowe, wyroby grafitowe mogą pracować w atmosferze redukującej. W atmosferze utleniającej ulegają spaleniu (utlenieniu).

  Data dodania: 02 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • Regulacja obrotów silnika »

  W silniku repulsyjnym jedno uzwojeniowym przesunięcie szczotek celem regulacji prędkości obrotowej jest bardzo niewielkie. Stad przy niewielkim nawet przesunięciu szczotek otrzymuje się dużą zmianę prędkości obrotowej i nie można osiągnąć czułej regulacji. Silnik repulsyjny Deri pozwala na całkowite przesunięcie szczotek bliskie 180°, daje więc możność czułej regulacji. Silnik Deri ma na komutatorze dwa komplety szczotek AXA2 oraz B1B2. Szczotki A1 i A2 są stałe (nieruchomo umieszczone na komutatorze na osi biegunów magnetycznych 0-0), szczotki zaś B1 i B2, połączone kabelkami ze szczotkami A1 i A2 można przesuwać na powierzchni komutatora aż do zetknięcia ze szczotkami nieruchomymi. Prąd w wirniku płynie tylko w zezwojach uzwojenia przyłączonych do wycinków komutatorowych zawartych między szczotkami A1 i B2 oraz A2 i J51. Jeżeli przesuniemy szczotkę B1 do A2 i szczotkę B2 do A1 to wszystkie one znajdą się w pozycji 0-0 na osi uzwojenia wzbudzającego; nie otrzymuje się wtedy momentu obrotowego, tj. silnik jest nieruchomy. Jest to położenie szczotek dla rozruchu silnika. Przesuwając od szczotki B1 i B2 do szczotek nieruchomych w kierunku strzałek, otrzymuje się coraz większy prąd w wirniku; silnik przyspiesza bieg, daje coraz większy moment obrotowy i zwiększa się prędkość obrotowa.

  Data dodania: 02 03 2015 · szczegóły wpisu »
 • falowniki ig5a »

  Współpraca kilku selsynów w celu podwyższenia dokładności przenoszenia kąta kątową. Jeden z selsynów nadawczych służy do regulacji zgrubnej (SN1), drugi zaś do regulacji dokładnej (SN2). Selsyn nadawczy SNl reguluje przy jednym obrocie w całym zakresie zmiany wielkości z dokładnością odczytu nie większą od klasy jego dokładności. Jeżeli przekładnię napędzającą selsyn nadawczy SN2 dobrać tak, że pełny jego obrót odpowiada jednej działce obrotu selsyna SNl, to w ten sposób jest zapewniona wielka dokładność odczytu w zakresie jednej działki obrotu tego selsyna. Odczyt zdalny kąta dokonywany jest na selsynach odbiorczych połączonych elektrycznie z odpowiednimi selsynami nadawczymi. Na sel-synie odbiorczym SOI odczytuje się wartości kąta obrotu selsyna SNl, zaś na selsynie odbiorczym S02 wartości kąta obrotu selsyna SN2, podobnie jak na zegarku godziny i minuty. Selsyny różnicowe. Selsyny różnicowe służą do sumowania algebraicznego dwóch kątów obrotu dwóch wałków nie sprzężonych między sobą mechanicznie. Są to urządzenia mające trójfazowe uzwojenia uzwojeniami trójfazowymi (rotorami). Uzwojenia trójfazowe selsyna na statorze i rotorze połączone z dwóch selsynów nadawczych (rys. różnicowego są jednakowe i mają osie magnetyczne strumieni wytwarzanych przez uzwojenia przesunięte w przestrzeni o 120°; uzwojenia są łączone w gwiazdę.

  Data dodania: 02 03 2015 · szczegóły wpisu »